Křižovnické sady

Záměrem urbanistické studie je návrh nové rozvojové plochy v severní části. Návrh počítá s výstavbou 25 rodinných domů a vznikem krajinářského parku, který poskytne stávajícím i novým obyvatelům různorodé plochy pro rekreaci. Řešené území je navrhováno komplexně jako jeden funkční celek, kde se míchá obytná a rekreační funkce. Podstatnou část návrhu tvoří právě krajinářský park, který rozmístěním cestní sítě plynule navazuje na obytnou zástavbu a společně vytváří území přívětivé pro bydlení a rekreaci.

Funkce

Rodinné domy, krajinářský park

Kapacita

25 rodinných domů

Kategorie

Novostavba

Místo

Praha 8, Ďáblice

Projektové práce

2022

Realizace